تغییر زبان جستجو

سنگ صبور/ مرضیه/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام شور