تغییر زبان جستجو

سخنی با دل/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مایه اصفهان