تغییر زبان جستجو

ره گم کرده/ لشگری/ پوران

  • آهنگ : بزرگ علوی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : پوران
  • در مایه دشتی