تغییر زبان جستجو

رهگذر/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مایه اصفهان