تغییر زبان جستجو

رمیده/ شاپوری ، عباس

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگار نژاد
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان