تغییر زبان جستجو

رفتی و نگفتی/ شاپوری، عباس

  • آهنگ و شعر : عباس شاپوری
  • خواننده : پوران
  • در مقام شور