تغییر زبان جستجو

رفته بودم/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام سه گاه