تغییر زبان جستجو

رفتم که رفتم/ تجویدی، علی/ مرضیه

  • آهنگ: علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : مرضیه
  • در مایه شوشتری