تغییر زبان جستجو

رسوانه زمانه/ الهه/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : بهادر یگانه
  • خواننده : الهه
  • در مقام مخالف سه گاه – ابوعطا