تغییر زبان جستجو

راه عاشقان/مرضیه/خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : تورج نگهبان
  • اجرا در مایه اصفهان