تغییر زبان جستجو

دلپسند/زرین پنجه، نصر الله

  • آهنگ : نصر الله زرین پنجه
  • شعر : پرویز خطیبی
  • در مقام شور