تغییر زبان جستجو

دلدار عاشق/ خالدی، مهدی

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • غزل : فخرالدین عراقی