تغییر زبان جستجو

دستی بر آسمان/لشگری ، جواد

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : عباس تهرانی
  • در مایه اصفهان