تغییر زبان جستجو

دستم به دامنت/ دلکش/ وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : ابوالحسن ورزی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان