تغییر زبان جستجو

خواب نوشین/ مرضیه/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : مرضیه
  • در مایه اصفهان