تغییر زبان جستجو

خزر/ شاپوری ، عباس/ اشرفی، غلامحسین

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگار نژاد
  • خواننده : پوران
  • در مایه دشتی