تغییر زبان جستجو

خزان عشق/نوریانی، مصطفی/بدیع زاده، جواد

  • آهنگ : مصطفی نوریایی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : جواد بدیع زاده
  • در مقام همایون