تغییر زبان جستجو

جدائی/ تجویدی، علی

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی