تغییر زبان جستجو

بید مجنون/الهه/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : الهه
  • در مقام ماهور