تغییر زبان جستجو

به کنارم بنشین/خالدی ، مهدی/ دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون