تغییر زبان جستجو

به خاطر تو/ بدیعی، حبیب الله/ دلکش

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه شوشتری