تغییر زبان جستجو

بهشت وفا/پوران/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : نظام فاطمی
  • خواننده : پوران
  • در مقام شور