تغییر زبان جستجو

بخواهی نخواهی/خالدی،مهدی/ دلکش

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • شعر: میرناصر شریفی
  • خواننده: دلکش
  • در مقام همایون