تغییر زبان جستجو

باز تو آزارم بده/ملک، اسدالله

  • آهنگ : اسدالله ملک
  • شعر : هما میر افشار
  • خواننده : ملاحت
  • در مقام شور