تغییر زبان جستجو

ای امید جان/دلکش/معتمدی، محمد

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خوانندگان : دلکش و محمد معتمدی
  • در مایه اصفهان