تغییر زبان جستجو

الهه گل ها/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : دکتر نیرسینا
  • اجرا در مایه ی اصفهان