تغییر زبان جستجو

اشک/ محسنی، اکبر

  • آهنگ : اکبر محسنی
  • شعر : ایرج تیمورتاش
  • خواننده : فرح
  • در مقام شور