تغییر زبان جستجو

اشک بی گناهی/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • اجرا در مایه اصفهان