تغییر زبان جستجو

اسیر نگاه/مرضیه/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام چهارگاه