تغییر زبان جستجو

آن نگاه/پایور، فرامرز

  • آهنگ : فرامرز پایور
  • شعر : هما میر افشار
  • خواننده : عبدالوهاب شهیدی
  • در مقام ماهور