تغییر زبان جستجو

آرزو / عباس شاپوری

  • آهنگساز و شاعر  : عباس شاپوری
  • خواننده پوران
  • در مایه اصفهان