تغییر زبان جستجو

آتش کاروان/ تجویدی، علی/ افتخاری، علیرضا

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر: بیژن ترقی
  • خواننده : علیرضا افتخاری
  • در مقام شور