تغییر زبان جستجو

آتش شب/ لشگری، جواد

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : سیمین بهبهانی
  • خواننده : شکوه رضایی
  • در مقام شور