تغییر زبان جستجو

آتش دل/ تاج اصفهانی

  • آهنگ : عبدالحسین برازنده
  • شعر : سالک 
  • خواننده : تاج اصفهانی
  • در مقام شور