تغییر زبان جستجو
A logo of the word " salaam ".

دستگاه چهارگاه

  • دو دستگاه سه‌ گاه و چهارگاه به یکدیگر مرتبط هستند. بین هیچ دو دستگاه دیگری چنین ارتباطی وجود ندارد. موسیقی‌دان می‌تواند تمامی گوشه‌های سه‌ گاه را در چهارگاه با تغییر جایگاه اجرا کند. البته چهارگاه گوشه‌های خاصی دارد که در سه‌ گاه قابل اجرا نیستند.