تغییر زبان جستجو
A pair of scissors and some flowers on top of a floral design.

دستگاه سه گاه

  • این دستگاه بیشتر برای بیان احساس غم و اندوهی که به امیدواری می‌گراید مناسب است. آواز سه ‌گاه بسیار غم‌انگیز و حزن‌آلود است. سه ‌گاه بیشتر در میان آذری‌های ایران رواج دارد اما فارسی‌زبانان آن را به شیوه‌ای متفاوت از آذری‌ها می‌خوانند. اما آوازهای سه‌ گاه هم در فارسی و هم در آذری حزن‌انگیز است.
  • باید یادآور شد که آوازهای شاد زیادی در دستگاه سه‌ گاه وجود دارد.