تغییر زبان جستجو

استاد محمدرضا شجریان

  • استاد بی نظیر موسیقی ایرانی
  • ملقب به خسرو آواز ایران
  • یکی از بزرگترین سرمایه های هنری و فرهنگی ایران